Čestné prohlášení a souhlas HEIMSTADEN Klientský grant

Čestné prohlášení a souhlas HEIMSTADEN Klientský grant

Čestně prohlašuji, že jako statutární zástupce výše uvedené organizace jsem seznámen se záměrem předkládané žádosti o Klientský grant (dále jen "Grant")

a souhlasím s přijetím případného Grantu a následným doložením účetních dokladů organizace v souladu s výše uvedenou žádostí. Dále čestně prohlašuji, že výše uvedený žadatel je aktivním členem organizace nebo se v její prospěch angažuje.

Všechny údaje uvedené v žádosti o Grant a v tomto čestném prohlášení jsou pravdivé a nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které jsou podstatné pro způsobilost k realizaci projektu, nebo které by mohly jinak ovlivnit výsledek hodnocení projektu. Současně prohlašuji, že výše uvedená organizace:

Pozn.: Čestné prohlášení vyplňuje a odesílá statutární zástupce organizace, ve které je žadatel, klient společnosti Heimstaden Czech s.r.o., aktívním členem.